Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â deddfwriaeth genedlaethol sy'n trosi Cyfarwyddeb (UE) 2016/2102 Senedd Ewrop a'r Cyngor.

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan gyfan Loto Powys.

Nodweddion hygyrchedd

Allweddi mynediad

Nid ydym wedi defnyddio bysellau mynediad oherwydd gallant ymyrryd yn aml â llwybrau byr diofyn porwyr modern. Mae'r cynnwys yn hawdd ei lywio trwy dabiau ac yn gyfeillgar i ddarllenwyr sgrin.

Newid maint y testun

Gallwch ddefnyddio'ch porwr i newid maint testun ar gyfer y wefan hon.

  • Internet Explorer: Dewiswch y ddewislen "View", yna "Text size"
  • Chrome: Dewiswch y ddewislen "More" ar y pen dde uchaf, nesaf at 'Zoom', dewiswch y dewisiadau chwyddo yr ydych eu heisiau
  • Firefox: Dewiswch y ddewislen "View", yna "Zoom" neu "Zoom text only"
  • Safari: Dewiswch y ddewislen "View", yna "Make text bigger" neu "Make text smaller"
  • Opera: Dewsiwch "View", yna "Zoom"

Darllenadwyedd

Rydym wedi sicrhau nad yw dyluniad y wefan hon yn rhwystr i'w defnyddioldeb a'i darllenadwyedd ac y bydd yn gweithio ar amrywiaeth o ddyfeisiau â gwahanol feintiau sgrin.

Rydym wedi defnyddio palet lliw ar y wefan sy'n sicrhau cyferbyniad da.

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wefan hon yn hawdd ei darllen gan ddefnyddio 'Saesneg plaen' trwy gael gwared ar jargon a defnyddio iaith fwy syml. Rydym hefyd wedi rhannu tudalennau hirach yn wahanol adrannau i'w gwneud yn haws i'w dilyn.

Darllenwyr sgrin

Rydym yn datblygu'r wefan i fod yn gyfeillgar i ddarllenwyr sgrin ac yn gwirio hyn trwy brofi gyda'r meddalwedd darllen sgrin fwyaf cyffredin.

Sut wnaethon ni brofi'r wefan hon

Profwyd a phrofir y wefan hon am gydymffurfiad â fersiwn 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) i lefelu safonau AA, gan ddilyn dull Methodoleg Gwerthuso Cydymffurfiaeth Hygyrchedd Gwefan (WCAG-EM) tuag at dudalennau samplu.

Roedd y profion yn cael eu cynnal ac yn parhau i gael eu cynnal gan Collectwell, Rheolwr y Loteri Allanol ar gyfer y wefan, ac maent yn cynnwys cyfuniad o offer gwerthuso awtomataidd (megis WAVE a Goleudy), technoleg darllenwyr sgrin (NVDA) a phrofion llaw.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n llawn â Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) fersiwn 2.1 safon AA.

Baich anghymesur

Nid ydym yn credu y byddai unrhyw un o'r materion hygyrchedd a nodwyd yn cael ei ystyried yn faich anghymesur i'w drwsio, ac eithrio adolygiad copi ar draws y safle. Er nad ydym yn credu bod unrhyw faterion hygyrchedd yn ymwneud â'r iaith a ddefnyddiwn ar draws y wefan, byddwn yn cynnal adolygiadau copi rheolaidd wrth inni ddatblygu nodweddion newydd. Pan ddarganfyddir materion ar PDFs neu ddogfennau eraill, byddwn yn sicrhau bod templedi yn cael eu diweddaru i'r safon berthnasol.

Cynnwys nad yw o fewn ei gwmpas

Rydym yn darparu ystod dda o ddeunyddiau marchnata PDF neu Word Document. Lle crëwyd deunyddiau cyn Medi 23, 2018, efallai na fyddant yn cwrdd â safonau hygyrchedd. Fodd bynnag, o ystyried bod y rhain yn aml yn benodol i bwynt yn y gorffennol ac yn cael eu cadw at ddibenion hanesyddol yn unig, nid yw'r rhain wedi'u diweddaru.

Mae'r holl ddeunyddiau marchnata a grëwyd ar ôl Medi 23, 2018, yn cael eu gwirio i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau WCAG 2.1. Rydym hefyd yn hapus i ddarparu fersiynau amgen ar gais.

Mae pob achos da sy'n cofrestru ar gyfer Loto Powys yn gallu addasu eu tudalen loteri gyda logo a'u testun eu hunain. Gall hyn olygu nad yw'r copi mewn Saesneg clir neu nad yw logos yn ddarllenadwy. Rydym yn cynnig cyngor arfer gorau yn ystod y broses ymgeisio er mwyn ceisio lliniaru hyn.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 23 Medi, 2020, gan ddefnyddio'r datganiad hygyrchedd enghreifftiol fel y'i diffinnir gan yr UE. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 27 Ionawr, 2021.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Ein nod yw gwneud y wefan mor hygyrch â phosibl. Rydym am i bawb sy'n ymweld â'n gwefan deimlo bod croeso iddynt a chael y profiad yn hawdd ac yn werth chweil. Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, neu os oes gennych unrhyw adborth am hygyrchedd ein gwefan, cysylltwch â ni trwy:

Byddwn yn ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018. Os ydych chi'n anhapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).