Rydyn ni eisiau galluogi cynifer o sefydliadau â phosibl i ymuno â'r loteri achosion da dan Loto Powys. Gan y byddwch chi'n ymuno dan ein trwydded gamblo gyffredinol (Deddf Gamblo 2005) mae'n rhaid i ni sicrhau bod sefydliadau'n bodloni rhai meini prawf penodol. Ni chodir unrhyw ffi am ymgeisio.

Rhaid i'ch sefydliad:

 • Fod yn darparu gweithgareddau neu wasanaethau cymunedol o fewn Powys, sydd o fudd i drigolion Powys
 • Bod â chyfansoddiad ffurfiol neu set o reolau
 • Bod â chyfrif banc sydd ag o leiaf dau o lofnodwyr diberthynas
 • Gweithredu heb unrhyw gyfyngiadau afraid ar aelodaeth

A bod naill ai:

 • Yn grŵp cyfansoddiadol gyda phwyllgor rheoli gwirfoddol sydd ag o leiaf tri aelod diberthynas sy'n cyfarfod yn rheolaidd (o leiaf deirgwaith y flwyddyn)
 • Yn elusen gofrestredig, gyda bwrdd o ymddiriedolwyr

Neu:

 • Yn Gwmni Buddiannau Cymunedol cofrestredig, ac yn darparu copïau o'ch Datganiad Buddiannau Cymunedol, manylion y Clo Asedau sydd wedi'i gynnwys yn eich Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithas, a chopi o'ch adroddiad buddiannau cymunedol blynyddol diweddaraf

Bydd gofyn ichi ymrwymo i ddefnyddio'r deunyddiau marchnata a ddarperir a dulliau cyfathrebu eraill i sicrhau bod o leiaf 20 o docynnau'n cael eu gwerthu o fewn pedair wythnos o gael tudalen ar y wefan.

Ni fyddwn ni'n caniatáu ceisiadau oddi wrth:

 • Grwpiau sy'n hybu gweithgarwch crefyddol, ffydd neu gredo gwleidyddol
 • Ymgyrch nad yw'n ymwneud yn uniongyrchol â darparu gweithgareddau neu wasanaethau cymunedol o fewn Powys
 • Sefydliadau nad ydyn nhw'n gweithio o fewn ffiniau Powys
 • Unigolion
 • Sefydliadau sydd â nod o ddosbarthu elw
 • Sefydliadau heb unrhyw bwyllgor rheoli/bwrdd ymddiriedolwyr sefydledig (heblaw am gwmnïau buddiannau cymunedol)

Ni allwn ni dderbyn ychwaith geisiadau sy'n anghyflawn

Mae'r cyngor yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw gais am unrhyw reswm heb gynnig proses apelio.

Bydd y cyngor yn cadw ei hawliau i beidio â derbyn neu i roi'r gorau i drwyddedu unrhyw sefydliad gyda rhybudd o 7 diwrnod o leiaf am unrhyw reswm. Os amheuir bod yna weithgaredd twyllodrus neu anghyfreithlon, daw'r drwydded i ben ar unwaith.